Citybot

הטכנולוגיה

אבטחה

המערכת נכתבה באמצעות PHP ומסד נתונים MYSQL. שימוש בכלים המקובלים בשוק מאפשר התקנה על שרתים לבחירת הרשות המקומית ותחזוקה לפי העדפותיה. ניתן להשתמש במערכת כשירות SaaS.

פרטיות

ישנה הפרדה מלאה בין הממשק לאזרחים (הבוט החכם) לבין המערכת הפנימית של עובדי הרשות. הממשק בין שתי מערכות אלה מצומצם ביותר, כך שהבוט החכם אינו שומר מידע אודות התושבים, ואין לו גישה למידע אודותיהם הקיים במערכת. בנוסף, הבוט החכם לא יכול לדלות מידע שוטף אודות הפניות במערכת, פרט לסטטוס הפנייה.

סיסמאות

המערכת הפנימית מוגנת באמצעות סיסמה אישית, עם מדיניות סיסמאות גמישה לפי דרישות הרשות. ניתן להגביל את הגישה מכתובות IP ספציפיות או באמצעות מנגנון DOUBLE OPT IN, מבוסס אימייל או סמס, לבחירת הרשות. המערכת הפנימית מנהלת כל פנייה באופן נפרד, כך שמידע שתושב מסר במסגרת פנייה אחת לא יועתק לפניות אחרות.

התממשקות

המערכת נכתבה בארכיטקטורה גמישה המאפשרת ביצוע שינויים והתאמות לפי דרישות הרשות, תוך הסתמכות על ספריות הקוד המשותפות לכל הרשויות. כלל הפניות המתקבלות במערכת ייכנסו באופן אוטומטי למערכות המידע הקיימות ברשות, בתנאי שאלו מספקות ממשק הפעלה מתאים. עם זאת, ניתן לעבוד ישירות באמצעות המערכת, בתוך גופים ברשות שאין להם מערכות מידע מתאימות לכך. גם גופים חיצוניים- כגון חברת המים העירונית- יוכלו לעבוד עם המערכת, וניתן לממשק אותה למערכות המידע הפנימיות שלהם. גישה זו תאפשר לגופים בעירייה שעובדים עם מערכות להמשיך לעבוד כפי שעשו עד כה, וגופים בהם לא הייתה מערכת מתאימה לניהול פניות, יוכלו להתחיל לעבוד איתה.